iTiYun Img Link

iTiYun Img 图片反盗链

由天云网络 Small Desert 显示防盗链图片解决方案支持https


回到顶部 常见问题

更新日志

×
  • 2018.08.15 v1.1.6 增加API反向代理支持速度更快,去除 QQ反向代理,优化代码,为 iTiYun Img 更新模版
  • 2016.08.15 v1.0.2 增加QQ反向代理支持速度更快,优化代码,为 iTiYun Img Web App 更换面貌
  • 2016.08.14 v1.0.1 修复403响应码反盗链失败的问题,